زیست دیالوگ 

با هدف ارائه آموزش های تخصصی در زمینه مدیریت و پردازش داده‌های بیولوژیکی در جهت توانمند کردن علاقه مندان برای ورود به دنیای زیست شناسی مدرن شکل گرفته است. 


دوره حاضر به دلیل تولید حجم انبوه داده های بیولوژیکی، به عصر کلان داده یا “big data” معروف است و برای استفاده حداکثری از این داده ها در جهت شناخت بیشتر سیستم های بیولوژیکی، داشتن تخصص برای آنالیز و تفسیر داده ها یک ضرورت محسوب می شود.

ما معتقدیم یادگیری تنها مسیر برای رشد و موفقیت است و سعی داریم با فراهم کردن این مسیر، با شما برای دستیابی به موفقیت و همگام شدن با علم مدرن  همراه باشیم.